wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Zwroty i reklamacje
Opinie o produktach
Producenci
Kontakt
 • jklaser.pl Janusz Kochanowicz
  ul. Jasna 60A
  37-560 Pruchnik
  NIP: 792-113-30-30
  Regon: 180798627
  NIP: 792-113-30-30
 • E-mail:biuro@jklaser.pl
 • Telefon501526125
  511690255
 • Godziny działania sklepu24h
Statystyka
 • Ilość produktów: 219
 • Ilość kategorii: 24
 • Ilość promocji: 31
 • Ilość nowości: 0
 • Aktualnie klientów na stronie: 2
 • Sklep odwiedziło: 178245 klientów

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1.        Konsumentowi  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny i bez dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem.   Termin odstąpienia od umowy wygasa z upływem 14 dnia od dnia, w którym nastąpił odbiór zamówionego towaru.
 2.       Prawa odstąpienia od umowy jest realizowane przez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą na adres Sprzedającego wskazany w  pkt. I.4  oraz  II.2  lub pocztą elektroniczną na wskazany tam adres e-mail.
 3.       Formularz odstąpienia od umowy, stanowi załącznik do Regulaminu: formularz odstąpienia od umowy.
 4.       W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta  płatności, w tym koszty powrotnego  dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Płatności zwracane są  niezwłocznie,  nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o  odstąpieniu od umowy, ale nie wcześniej niż w dniu odbioru zwracanego towaru. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskaże  na inne rozwiązanie.
 5.       Konsument ponosi względem Sprzedawcy odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem jego użytkowania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, funkcjonalności , charakteru towaru.
 6.       Konsument jest zobowiązany do pokrycia  kosztów zwrotu towaru, gdy przewyższają one koszty  najtańszej, zwykłej dostawy  w ofercie Sprzedającego. 
 7.       W przypadku odstąpienia od umowy  Konsument winien zwrócić Sprzedawcy  towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, ze strony dokonały innych uzgodnień.
 8.      Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Sklepu Internetowego Stary Kufer:
  -o świadczenie usług, jeżeli  Sprzedający wykonał w pełni usługę dodatkową  obejmującą towar  za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia  od umowy,
  - w której cena lub dodatkowe wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca  nie sprawuje  kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  -
  w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta  lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. przetworzona  sklejka;
  -
  w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie  połączone z innymi rzeczami;

Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedawca  odpowiada wobec  Klienta  z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

 1.       Reklamacje dotyczące wad  towaru należy kierować pocztą na adres Sprzedającego wskazany w  pkt. I.4  oraz  II.2  lub pocztą elektroniczną na wskazany tam adres e-mail.
 2.       W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy, sporządzić protokół reklamacyjny i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 3.       Sprzedający  zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej  reklamacji w terminie  14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.  Sprzedający  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie pocztą na adres Sprzedającego wskazany w  pkt. I.4  oraz  II.2  lub pocztą elektroniczną na wskazany tam adres e-mail.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5.  Sprzedający  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)

odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ............................................... w ..........................................................................

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) przekazem pocztowym na adres.......................................................................................... …..

lub na konto nr ...........................................................................................................................

 

Jednocześnie proszę o odebranie .............................................................. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

podpis Konsumenta

 Przykład formularza reklamacji.

Zgłoszenie reklamacyjne

 


sporządzone w dniu ...............
1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: ...............
2. Adres: ...............
3. Data dokonania zakupu: ...............
4. Nazwa towaru: ...............
5. Ilość zakwestionowanego towaru: ...............
6. Cena brutto: ...............
7. Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura nr: ...............
8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ............
9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ............
10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru): ............

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów. Towar odsyła Klient na koszt Sprzedawcy.

.......................................................
(czytelny podpis Klienta)

Przejdź do strony głównej